top of page

PRIVACY

Nederlands/Français/English

 

Nederlandse versie - Privacybeleid

 

Ingangsdatum: 01 mei 2022

Glamping La Fraventure ("ons", "wij" of "onze") beheert de www.lafraventure.fr website ("hierna genoemd Dienst").

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Wanneer u de Dienst gebruikt, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit Privacybeleid dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, beschikbaar op www.lafraventure.fr

 
Definities

Dienst

Onder dienst verstaan wij de www.lafraventure.fr website beheerd door Glamping La Fraventure

Gebruiksgegevens

Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).

Gebruiksgegevens

Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die worden opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiele apparaat).

 
Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om onze Dienst aan u te kunnen leveren en om hem te verbeteren.

 
Soorten gegevens die worden verzameld
Persoonsgegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met u of om u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • Adres, provincie, postcode, stad

 • Cookies en Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruiker toegang krijgt tot de Dienst en hoe deze wordt gebruikt ("Gebruiksgegevens") Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van uw computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina's die u hebt bezocht op onze Dienst, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u hebt doorgebracht op die pagina's, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze Dienst gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.

 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en uiteenlopende instellingen bij te houden.

 • Veiligheidscookies. Wij gebruiken Veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

 
Gebruik van gegevens

Glamping La Fraventure gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden

 • Om u wijzigingen in onze Dienst te melden

 • Om u de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de interactieve functies van onze Dienst

 • Om onze klanten steun te verlenen

 • Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze Dienst te verbeteren

 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst

 • Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen

 
Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar - en bewaard op - computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw rechtsgebied.

Let erop dat, als u zich buiten France bevindt en u ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar France en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke gegevens geven aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Glamping La Fraventure zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

 
Openbaarmaking van gegevens
Wettelijke vereisten

Glamping La Fraventure kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Om de rechten en eigendom van Glamping La Fraventure te beschermen en te verdedigen

 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Dienst

 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen

 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

Veiligheid van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.

 
Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Dienst ("Dienstverleners") te vereenvoudigen, om de Dienst te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze Dienst of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

 
Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u klikt op een link van een externe partij wordt u naar de site van die externe partij gebracht. Wij raden u sterk aan het Privacybeleid te verifiëren van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de sites of diensten van een externe partij.

 
Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 18 ("Kinderen").

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast dat uw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te nemen met ons. Als u vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

 
Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid te publiceren op deze pagina.

Wij zullen u op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op onze Dienst voor de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de "aanvangsdatum" bijwerken die vermeld staat bovenaan in dit Privacybeleid.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

 
Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met ons:

 

 
Version Français - Politique de Confidentialité

 

Date de prise d'effet: Mai 1 , 2022

Glamping La Fraventure ("nous", "notre", "nos") exploite le site web www.lafraventure.fr (ci-après désigné par le terme "Service").

Cette page vous explique nos politiques en matière de collecte, d'utilisation et de communication des données à caractère personnel lorsque vous utilisez notre Service ainsi que les choix qui s'offrent à vous en ce qui concerne ces données.

Nous utilisons vos données pour fournir et améliorer le Service. En utilisant le Service, vous consentez à la collecte et à l'utilisation d'informations conformément à la présente politique. Sauf définition contraire dans la présente Politique de Confidentialité, les termes utilisés dans la présente Politique de Confidentialité ont la même signification que dans nos Conditions Générales qui sont disponibles sur www.lafraventure.fr

 
Définitions

Service

Par Service on entend le site web www.lafraventure.fr exploité par Glamping La Fraventure

Données à caractère personnel

Données à Caractère Personnel désigne des données concernant un individu vivant qui peut être identifié à partir de ces données (ou à partir de ces données et d'autres informations en notre possession ou susceptibles d'entrer en notre possession).

Données d'Utilisation

Les Données d'Utilisation sont recueillies automatiquement et sont générées soit par l'utilisation du Service, soit par l'infrastructure du Service proprement dite (par exemple, durée de consultation d'une page).

Cookies

Les cookies sont de petits fichiers enregistrés sur votre dispositif (ordinateur ou dispositif mobile).

 
Collecte et utilisation des données

Nous recueillons plusieurs types de données à différentes fins en vue de vous fournir notre Service et de l'améliorer.

 
Types de données recueillies
Données à Caractère Personnel

Lorsque vous utilisez notre Service, il est possible que nous vous demandions de nous fournir certaines données personnelles nominatives qui peuvent servir à vous contacter ou à vous identifier ("Données à Caractère Personnel"). Les données personnelles nominatives peuvent comprendre, mais de manière non limitative:

 • Adresse e-mail

 • Prénom et nom de famille

 • Numéro de téléphone

 • Adresse, ville, province, état, code postal

 • Cookies et Données d'Utilisation

Données d'Utilisation

Nous pouvons également recueillir des informations relatives au mode d'accès et d'utilisation du Service ("Données d'Utilisation"). Ces Données d'Utilisation peuvent comprendre des informations telles que l'adresse de protocole Internet (c.-à-d. l'adresse IP) de votre ordinateur, le type de navigateur, la version du navigateur, les pages de notre Service que vous consultez, la date et l'heure de votre visite, le temps passé sur ces pages, les identifiants uniques de dispositifs ainsi que d'autres données de diagnostic.

Suivi et données de cookies

Nous avons recours à des cookies et à d'autres technologies de suivi similaires pour effectuer un suivi des activités effectuées dans notre Service, et nous conservons certaines informations.

Les cookies sont des fichiers à faible volume de données pouvant comporter un identifiant unique anonyme. Les cookies sont envoyés à votre navigateur depuis un site web et sont stockés sur votre dispositif. D'autres technologies de suivi telles que les pixels, les balises et les scripts sont également utilisées pour recueillir et suivre des informations et afin d'améliorer et d'analyser notre Service.

Vous pouvez demander à votre navigateur de refuser tous les cookies ou de vous avertir lorsqu'un cookie est envoyé. Toutefois, si vous n'acceptez pas les cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certains éléments de notre Service.

Exemples de cookies que nous utilisons :

 • Cookies de Session. Nous utilisons des Cookies de Session pour faire fonctionner notre Service.

 • Cookies de Préférences. Nous utilisons des Cookies de Préférences pour mémoriser vos préférences et vos différents paramètres.

 • Cookies de Sécurité. Nous utilisons des Cookies de Sécurité pour des raisons de sécurité.

 
Utilisation des données

Glamping La Fraventure utilise les données recueillies à des fins diverses:

 • Pour fournir et assurer notre Service

 • Pour vous faire part des changements apportés à notre Service

 • Pour vous permettre d'utiliser les fonctions interactives de notre Service quand vous le souhaitez

 • Pour assurer l'assistance client

 • Pour recueillir des données précieuses ou d'analyses qui nous permettront d'améliorer notre Service

 • Pour contrôler l'utilisation de notre Service

 • Pour détecter, prévenir et régler les problèmes techniques

 
Transfert des données

Les informations vous concernant, notamment vos Données à Caractère Personnel, peuvent être transférées de votre région, province, pays, ou autre division territoriale vers des ordinateurs – et stockées sur ces derniers – situés à un endroit où la législation relative à la protection des données diffère de celle du territoire où vous résidez.

Si vous résidez hors de/du France et que vous choisissez de nous communiquer des informations, sachez que nous transférons les données, y compris les Données à Caractère Personnel, vers le/la France et que nous les y traitons.

En acceptant la présente Politique de Confidentialité puis en soumettant ces informations, vous consentez à ce transfert.

Glamping La Fraventure prendra toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour faire en sorte que vos données soient traitées de manière sécurisée et conformément à la présente Politique de Confidentialité et vos Données à Caractère Personnel ne seront transférées vers aucune organisation ni aucun pays à moins que des contrôles adéquats ne soient en place, notamment en ce qui concerne la sécurité de vos données et d'autres données personnelles.

 
Communication de données
Exigences légales

Glamping La Fraventure peut communiquer vos Données à Caractère Personnel si elle estime de bonne foi que cela est nécessaire pour:

 • S'acquitter d'une obligation légale

 • Protéger et défendre les droits ou les biens de Glamping La Fraventure

 • Prévenir d'éventuels actes répréhensibles ou enquêter sur de tels actes dans le cadre du Service

 • Assurer la sécurité personnelle des utilisateurs du Service ou du public

 • Se protéger contre la responsabilité civile

Sécurité des données

La sécurité de vos données nous tient à cœur. Toutefois, n'oubliez pas qu'aucune méthode de transmission de données par Internet ou méthode de stockage électronique n'est sûre à 100 %. Bien que nous nous efforcions d'utiliser des méthodes commercialement acceptables pour protéger vos Données à Caractère Personnel, nous ne pouvons pas leur garantir une sécurité absolue.

 
Prestataires de services

Nous pouvons faire appel à des sociétés tierces et à des tierces personnes pour faciliter la prestation de notre Service ("Prestataires de Services"), assurer le Service en notre nom, assurer des services liés au Service ou nous aider à analyser la façon dont notre Service est utilisé.

Ces tiers n'ont accès à vos Données à Caractère Personnel que pour effectuer ces tâches en notre nom et il leur est interdit de les communiquer ou de les utiliser à quelle qu'autre fin.

 
Liens pointant vers d'autres sites

Il se peut que notre Service contienne des liens pointant vers d'autres sites que nous n'exploitons pas. Si vous cliquez sur un lien de tiers, vous serez redirigé vers le site de ce tiers. Nous vous recommandons vivement d'examiner la politique de confidentialité de chacun des sites que vous consultez.

Nous n'avons aucun contrôle sur le contenu, les politiques ou pratiques de confidentialité des sites ou services de tiers et déclinons toute responsabilité en ce qui les concerne.

 
Vie privée des enfants

Notre Service ne s'adresse pas aux personnes de moins de 18 ans ("Enfants").

Nous ne recueillons pas sciemment de données personnelles nominatives auprès de personnes de moins de 18 ans. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous savez que votre Enfant nous a communiqué des Données à Caractère Personnel, veuillez nous contacter. Si nous apprenons que nous avons recueilli des Données à Caractère Personnel auprès d'enfants sans vérifier s'il y a consentement parental, nous faisons le nécessaire pour supprimer ces informations de nos serveurs.

 
Modifications de la présente Politique de Confidentialité

Nous nous réservons le droit d'actualiser notre Politique de Confidentialité de temps à autre. Nous vous informerons de toute modification en publiant la nouvelle Politique de Confidentialité sur cette page.

Avant que la modification ne prenne effet, nous vous en informerons par e-mail et/ ou en plaçant un avis bien en vue dans notre Service et nous actualiserons la "date de prise d'effet" qui figure en haut de la présente Politique de Confidentialité.

Nous vous conseillons de consulter la présente Politique de Confidentialité périodiquement pour prendre connaissance de toute modification. Les modifications apportées à la présente Politique de Confidentialité prennent effet lorsqu'elles sont publiées sur cette page.

 
Nous contacter

Pour toute question relative à la présente Politique de Confidentialité, veuillez nous contacter:

 

 
English Version - Privacy Policy

 

Effective date: May 1, 2022

Glamping La Fraventure ("us", "we", or "our") operates the www.lafraventure.fr website (hereinafter referred to as the "Service").

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, the terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from www.lafraventure.fr

Definitions

Service

Service is the www.lafraventure.fr website operated by Glamping La Fraventure

Personal Data

Personal Data means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).

Usage Data

Usage Data is data collected automatically either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

Cookies

Cookies are small files stored on your device (computer or mobile device).

 
Information Collection and Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

 
Types of Data Collected
Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address

 • First name and last name

 • Phone number

 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City

 • Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information on how the Service is accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and we hold certain information.

Cookies are files with a small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Other tracking technologies are also used such as beacons, tags and scripts to collect and track information and to improve and analyse our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.

 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.

 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

 
Use of Data

Glamping La Fraventure uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain our Service

 • To notify you about changes to our Service

 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so

 • To provide customer support

 • To gather analysis or valuable information so that we can improve our Service

 • To monitor the usage of our Service

 • To detect, prevent and address technical issues

 
Transfer of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to - and maintained on - computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ from those of your jurisdiction.

If you are located outside France and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to France and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Glamping La Fraventure will take all the steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organisation or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

 
Disclosure of Data
Legal Requirements

Glamping La Fraventure may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation

 • To protect and defend the rights or property of Glamping La Fraventure

 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service

 • To protect the personal safety of users of the Service or the public

 • To protect against legal liability

Security of Data

The security of your data is important to us but remember that no method of transmission over the Internet or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

 
Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), provide the Service on our behalf, perform Service-related services or assist us in analysing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

 
Links to Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

 
Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Child has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

 
Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

 
Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

By email: lafraventure@gmail.com

bottom of page